Proč se rodiče více zajímají o přípravné třídy

od Helena Syslová
0 komentář

Přípravná třída nebo nultý ročník bývá často diskutovaným tématem mezi rodiči i širokou veřejností. Jedná se o třídy, které navštěvují děti v roce těsně před zahájením povinné školní docházky. Co přináší dítěti pobyt v přípravné třídě? Jak se nultý ročník liší od klasické mateřské školy a proč byl vůbec zaveden? To jsou věci, které zajímají především rodiče budoucích školáků.

Předškolní třídy s nižším počtem dětí

Obrovskou výhodou přípravných tříd je nižší počet dětí, než který bývá v klasických třídách mateřské školy. Jedná se většinou o rozpětí mezi sedmi až patnácti dětmi. Děti jsou přibližně stejně staré, neměly by se vzájemně brzdit v jednotlivých činnostech, je větší prostor pro individuální práci. Předškolní třídy navštěvují děti předškolního věku, dále děti, které měly odloženou školní docházku, děti sociálně znevýhodněné nebo děti, které mají nějaké obtíže, ať již zdravotní či psychické. Zařazení dítěte do přípravné třídy je zcela v kompetenci ředitele školy, podkladem rozhodnutí bývá doporučení pedagogicko- psychologické poradny.

Jaký je hlavní přínos nultého ročníku

V přípravné třídě se klade důraz jak na získávání vědomostí, tak dovedností a rozvíjení schopností. Děti získávají klíčové kompetence, které budou potřebovat po celou dobu školní docházky. Cíle jsou podobné jako na prvním stupni základní školy, vše samozřejmě v přiměřené míře. Děti se učí pracovat podle pokynů, reagovat na žádosti, dotazovat se a odpovídat. Rozvíjejí se základy matematických schopností, procvičuje se jemná motorika i grafomotorika a různé formy estetické i pracovní výchovy. Forma hry se zde střídá se základy výuky, časté jsou přestávky, kdy si děti odpočinou. Více se zde také střídají různé formy aktivit a her napodobujících nejen činnost dospělých, ale i školní prostředí. Děti pracují samostatně nebo ve skupinách, učí se vzájemně komunikovat a pomáhat si. Jsou vedeny také k toleranci, důraz je kladen i na multikulturní výchovu.

Děti a kniha

Děti se přizpůsobují režimu práce ve škole

Dětský nábytek i jeho umístění v přípravných třídách se snaží napodobovat školní prostředí. Děti zde mají i podobný režim dne, jen přestávek je více. Děti mají více interakce s dospělými, připravují se na to, že se budou setkávat s větším množstvím lidí, učiteli, vychovateli a dalšími pracovníky školy. Seznamují se i s různými vyučovacími pomůckami, se kterými později budou bez problémů pracovat. Rychle se osamostatňují, umějí reagovat, neostýchají se a je zcela jisté, že po absolvování nultého ročníku nebudou mít s přechodem do nového prostředí žádné závažnější problémy.

Mohlo by se vám také líbit: